AKTUALNOŚCI

Kultura muzyczna wrocławskich kościołów ewangelickich

Utworzono: piątek, 08, wrzesień 2017 12:08


Kultura muzyczna wrocławskich kościołów ewangelickich.

Kształtowanie tradycji i muzyczna ekumenia

Die Musikkultur der evangelischen Kirchengemeinden in Breslau. Gestaltung ihrer Tradition und die musikalische Ökumene

 

Wrocław / Breslau, 11-13 IX 2017

 

Program / Programm

 

Poniedziałek, 11 IX 2017

Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1

 

 

13.00   Powitanie gości i otwarcie konferencji

13.20   Gunter Kennel (Berlin)

            Wykład wprowadzający / Eröffnungsvortrag

 

14.00-15.15    Sesja I

 

Ks. Adam Malina (Katowice)
Pieśni Marcina Lutra w śląskich śpiewnikach ewangelickich XIX i XX wieku

Die Lieder Martin Luthers in schlesischen evangelischen Gesangbüchern

des 19. und 20. Jahrhunderts

 

            Szymon Paczkowski (Warszawa)

Music at the Lutheran court chapel in Dresden in the time of Bach

            Muzyka w zamkowej kaplicy luterańskiej w Dreźnie w czasach Bacha

 

Janka Petocova (Bratislava)

Four Centuries of Musical Culture in the Evangelical Lutheran Church Community

in Levoča/Leutschau (1544–1944)

Hudobná kultúra Evanjelickej cirkvi a. v. v Levoči v perspektíve štyroch

storočí (1544–1944) 

 

15.15-15.45 Przerwa / Pause

 

15.45-17.30    Sesja II

 

            Stefan Aderhold (Berlin)

Die Musikgeschichte der Friedenskirche zu Schweidnitz im Spannungsfeld

der Ökumene

Historia muzyki Kościoła Pokoju w Świdnicy w świetle ekumenii

 

Agnieszka Drożdżewska (Wrocław)

Wrocławski kompozytor i kantor kościoła Św. Marii Magdaleny Karl Wilhelm Schlechthaupt (1736-1805)  i jego nieznana „Kantata wielkanocna" ze zbiorów dawnej biblioteki zamkowej w Oleśnicy

Karl Wilhelm Schlechthaupt (1736-1805) - composer and cantor of St. Maria Magdalena Church in Wrocław and his unknown "Easter cantata" from the collection of former ducal library in Oleśnica. 

 

Grzegorz Joachimiak (Wrocław)

Muzykalia gminy protestanckiej kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

w kontekście nieznanego katalogu Emila Hillera

Die Musiksammlung der evangelischen Gemeinde an der St. Maria Magdalena Kirche in Breslau im Kontext des unbekannten Katalogs von Emil Hiller

 

Ludmiła Sawicka (Wrocław)

Kolekcja muzyczna Johanna Carla Pohsnera przechowywana w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Die Musiksammlung von Johann Carl Pohsner aus der Universitätsbibliothek

in Warschau

 

19.00   Koncert „Et expecto resurrectionem“ – Narodowe Forum Muzyki

 

 

 

 

Wtorek, 12 IX 2017

Sala konferencyjna Kamienicy pod Aniołami, ul. Kazimierza Wielkiego 31-33

 

 

9.30-11.00      Sesja III

 

Bogusław Raba (Wrocław)

Opracowania chorału protestanckiego w śląskiej muzyce organowej XIX w. Aspekty techniczno-kompozytorskie, stylistyczne oraz warstwa symboliczna

Die Bearbeitungen des protestantischen Chorals in der schlesischen Orgelmusik

des 19. Jahrhunderts. Technisch-kompositorische und stilistische Aspekte wie auch ihre symbolische Dimension

 

Michał Kocot (Kraków)

Organiści wrocławskich kościołów ewangelickich pierwszej połowy XIX wieku – przeciętni muzycy czy wybitni twórcy?

Organisten an den evangelischen Kirchen in Breslau in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts – durchschnittliche Musiker oder herausragende Künstler?

 

Ulrich Hutter-Wolandt (Berlin)

Die Orgelbauten der Hofkirche und das kirchenmusikalische Leben

in der reformierten Gemeinde zu Breslau zwischen 1750 und 1945

Budowa organów w kościele zamkowym oraz życie muzyczne wrocławskiej gminy reformowanej we Wrocławiu w latach 1750-1945

 

 

11.00-11.30 Przerwa / Pause

 

 

11.30-12.30   

Andrzej Prasał (Bystrzyca Kłodzka)

Organy kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu na przestrzeni dziejów

Die Orgel in der St. Maria Magdalena Kirche in Breslau im Laufe der Geschichte

 

Ks. Franciszek Koenig (Opole)

Ponadkonfesyjny model pracy śląskich budowniczych organów w XIX i w pocz. XX w. na przykładzie wrocławskiego organmistrza Moritza Roberta Müllera oraz organmistrzów górnośląskich: Carla Volkmanna oraz Ernsta Kurzera.

Überkonfessionelles Modell des Wirkens von schlesischen Orgelbauern im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts am Beispiel der Werkstatt von Moritz Robert Müller aus Breslau und den oberschlesischen Orgelbauanstalten von Carl Volkmann und Ernst Kurzer

13.00   Odsłonięciu tablicy pamiątkowej dedykowanej Adolfowi Hessemu

            Enthüllung der Adolf Hesse Gedenktafell

Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5

Koncert Cantores Minores Wratislavienses, dyrygent - Piotr Karpeta, pozytyw - Marek Pilch

 

13.45-15.30    Przerwa / Pause

 

15.30-17.30    Sesja IV

 

Antonio Chemotti (Warszawa)

Valentin Triller’s Ein Schlesich singebüchlein (Wrocław 1555)

            „Ein Schlesisch Singebüchlein“ Valentina Trillera (Wrocław 1555)

 

Paulina Halamska (Warszawa)

Martin Jan czy Tobias Zeutschner? Kwestia autorstwa siedemnastowiecznej śląskiej pieśni pasyjnej „Du großer Schmerzensmann" (Evangelisches Gesangbuch 87).

Martin Jan oder Tobias Zeutschner? Frage nach dem Verfasser des schlesischen Passionsliedes „Du großer Schmerzensmann“ (Evangelisches Gesangbuch 87)

 

Katarzyna Spurgjasz (Warszawa)

Reception of Lutheran compositions in recatholicised churches of Silesia - the case of Tobias Zeutschner's songs in Joannes Chrysostomus Zalaski's music collection

Pieśni Tobiasa Zeutschnera w kolekcji muzykaliów Joannesa Chrysostomusa Zalaskiego – przykład recepcji utworów ewangelickich w rekatolizowanych kościołach Śląska

 

Aleksandra Wróblewska (Wrocław)

The Organization of Musical Life in St. Bernardine’s Church in Wrocław during the First Century after the Reformation

Organizacja życia muzycznego kościoła św. Bernardyna we Wrocławiu w pierwszym stuleciu po Reformacji

 

19.00   Samuel Kummer (Drezno)

Koncert organowy / Orgelkonzert

Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29

Środa, 13 IX 2017

Instytut Muzykologii UWr (sala 208), ul. Szewska 36

 

 

9.30-11.00      Sesja V

 

Zlatica Kendrová (Bratislava)

Quellen der evangelischen Kirchenmusik in den Sammlungen des SNM-Musikmuseums in Bratislava

Pramene evanjelickej cirkevnej hudby v zbierkach SNM-Hudobneho muzea v Bratislave

 

Vladimir Manaš (Brno)

Nicolaus Zangius (d. 1617) and his sacred motets between Moravia and Silesia

Nicolaus Zangius (zm. 1617) i jego motety sakralne pomiędzy Morawami a Śląskiem

 

Tomasz Jeż (Warszawa)

The Music Collection of Daniel Sartorius from St Elisabeth Gymnasium in Wrocław 

Muzyczna kolekcja Daniela Sartoriusa z Gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu

 

11.00-11.30 Przerwa / Pause

 

11.30-13.00    Sesja VI

 

Christian Leitmeir (Oxford)

Die protestantische Anverwandlung des Choral in der Breslauer Liturgie 
des 16.
Jahrhundert

Adaptacyjne przekształcenie chorału w XVI-wiecznej liturgii protestanckiej we Wrocławiu

 

Allan Scott (Oklahoma, USA)

Simon Lyra und die lutherische Liturgie in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts der Reformation in Wroclaw

Simon Lyra i liturgia luterańska w drugiej połowie pierwszego stulecia reformacji we Wrocławiu

 

Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa)

Music written for the Roman Catholic environment adapted in the middle of 17th century to the needs of St Mary Magdalena’s church in Wrocław

Muzyka komponowana dla środowisk katolickich i jej adaptacje dla kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu z połowy XVII wieku

 

13.00-15.00    Przerwa / Pause

 

15.00-17.00    Sesja VII

 

Bartosz Jagiełło (Wrocław)

„Concertus gratulatorius” Sebastiana Lemlego w kontekście sytuacji społeczno-politycznej Wrocławia 1 poł. XVII wieku

„Concertus gratulatorius” von Sebastian Lemle im gesellschaftlich-politischen Kontext in Breslau der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts

 

Dawid Ślusarczyk (Wrocław)

Muzyka Friedricha Wilhelma Bernera (1780-1827) w ramach obchodów 300. rocznicy Reformacji we Wrocławiu

Die Musik von Friedrich Wilhelm Berner (1780-1827) während der Feierlichkeiten in Breslau zum 300. Jahrestag der Reformation

 

Joanna Subel (Wrocław)

Muzyka w kościele św. Elżbiety w pierwszej połowie XX wieku w świetle zachowanych materiałów archiwalnych

Musik in der St. Elisabeth Kirche in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts anhand der erhalten gebliebenen Archivalien

 

Remigiusz Pośpiech (Wrocław)

Muzyczna ekumenia jako specyficzny rys kultury muzycznej Wrocławia

Musikalische Ökumene als eine typische Eigenschaft der Musikkultur in Breslau

 

 

17.00   Dyskusja i podsumowanie / Schlussdiskussion

 

20.00   Koncert „500-lecie Reformacji“ / „500. Jahrestag der Reformation”

            Kościół św. Elżbiety / St Elisabeth Kirche